Search Olfactory receptors

(e.g. OR1G1, AF087928, Segregating Pseudo)

Select ORs from

Family: Subfamily:

Chromosome:

Back to all Dog symbols

Dog OR14J1B Olfactory Receptor

Gene Symbol OR14J1B
Organism Dog
Family 14
Subfamily J
Pseudo No
Location chrUn_AAEX03023115:1305-2336 (+)

Sequence information


Conceptual translation

MIHSLQLLFGFFGRVILSTFSVTMANLTSMSGFLLMGFSDHRELQILHALLFLVTYLLAL
TGNLLIITVTSLDHHLQSPMYYFLKHLSLLDLCFISVTVPQSITNSLMNNGYISYVQCIL
QVFFFIALASSEVAILTVMSYDRYVSICRPLQYETIMNPCICRYAVTAVWLAGGLSGLMH
TAVNFSIPLCGERVIHQFFCDVPQMLKLACSHEFINEIAVAAFTTSAAFICLVSIVLSYV
HIFSTVLRIPSAEGRTKVFATCLPHLFVVTFFLSTAGFEFLQPPSDSQSAMDIMLSIFYT
VIPPTLNPVIYSLRNEAIKAALKKVLSKGEFAQRKMYLKTIFKF