Search Olfactory receptors

(e.g. OR1G1, AF087928, Segregating Pseudo)

Select ORs from

Family: Subfamily:

Chromosome:

Back to all Rat symbols

Rat Or51a39-ps Olfactory Receptor

Gene Symbol Or51a39-ps
Organism Rat
Family 51
Subfamily a
Pseudo Yes
Location chr1:167,875,000-167,876,000 (-)
Aliases Olr62

Sequence information


Conceptual translation

ISSQAFINISFFQPQSFLMTGIPGLEAVHGWISIPFSSMYTVALTGNCLILLAVRRTHSL
HQPMYYFLSMLALSDVGLSLSTLPSTLAVLWFDYRFIDFNACLIQMFFLHFFSVVESSVL
LAMSFDRFVAISNPLRYASVLTNTVIIRIGVAITTRATLSLLPLPFLLKRLNYCPGKILL
SHSFCFHADVMKLACADITVNILYGLYVVLSTVGVDSLLIVMSYSLILYTVMGLASPRER
VRTLNTCVSHILAVLVFYIPVIGVSMIHRFGKHLPHIVHALVAYVYLVVPPVLNPIIYSV
KSKPIRGAMFRVLNRKGQG